Advancedextremelyhighfrequencycommunicationssystem