Enhancement-shaman-totem-talk

07.30.11
Totem Talk: Enhancement shaman vs. Alysrazor
07.30.11

Totem Talk: Enhancement shaman vs. Alysrazor

Every week, WoW Insider brings you Totem Talk for elemental, enhancement, and restoration sha...

View
07.16.11
Totem Talk: An enhancement guide to Shannox and Baleroc
07.16.11

Totem Talk: An enhancement guide to Shannox and Baleroc

Every week, WoW Insider brings you Totem Talk for elemental, enhancement, and restoration shama...

View
07.02.11
Totem Talk: Enhancement shaman vs. Beth'tilac and Lord Rhyolith
07.02.11

Totem Talk: Enhancement shaman vs. Beth'tilac and Lord Rhyolith

Every week, WoW Insider brings you Totem Talk for elemental, enhancement, and restoration shaman....

View
06.25.11
Totem Talk: Why enhancement hates haste
06.25.11

Totem Talk: Why enhancement hates haste

Every week, WoW Insider brings you Totem Talk for elemental, enhancement, and restoration shama...

View
06.18.11
Totem Talk: Last call for enhancement buffs
06.18.11

Totem Talk: Last call for enhancement buffs

Every week, WoW Insider brings you Totem Talk for elemental, enhancement, and restoration shama...

View
06.11.11
Totem Talk: Enhancement's 4.2 shopping list
06.11.11

Totem Talk: Enhancement's 4.2 shopping list

Every week, WoW Insider brings you Totem Talk for elemental, enhancement, and restoration shaman....

View
05.21.11
Totem Talk: Why enhancement AOE doesn't work
05.21.11

Totem Talk: Why enhancement AOE doesn't work

Every week, WoW Insider brings you Totem Talk for elemental, enhancement, and restoration shaman....

View
05.15.11
Totem Talk: Enhancing your AoE damage
05.15.11

Totem Talk: Enhancing your AoE damage

Every week, WoW Insider brings you Totem Talk for elemental, enhancement, and restoration shama...

View
05.07.11
Totem Talk: Tier 12 through an enhancement shaman's eyes
05.07.11

Totem Talk: Tier 12 through an enhancement shaman's eyes

Every week, WoW Insider brings you Totem Talk for elemental, enhancement, and restoration shama...

View