Gallery: KIRF: 'Teg 3000,' the fake Nexus One | 8 Photos